Toolbox
Košarica za prenos (0)
Indeks proizvodov
450x280

CAD-Detalji

 

Detaljizirani nacrti

Crteži su u skladu s  VAR 2011 - Smjernicama za toplotno-izolacione sisteme. Stanje 10/2011.

1. Uvučeno podnožje s postojećom perimetarnom izolacijom

 

 

2. Podnožje u ravnini s pročeljem i postojećom perimetarnom izolacijom

 

 

3. Spoj s podnožjem u ravnini s fasadom

 

 

4. Spoj s balkonom ili terasom s toplinskom pregradom (profil za podnožja

 

 

5. Izvedba podnožja zida u ravnini fasade s profilima za podnožja

 

 

6. Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija

 

 

6.1. Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom

 

 

7. Spoj s naknadno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija

 

 

7.1. Spoj s naknadno postavljenom prozorskom klupčicom

 

 

8. Spoj s prozorima i vratima s uvučenim otvorom

 

 

9. Spoj s prozorima i vratima u ravnini sa zidom

 

 

10. Spoj s prozorima i vratima s izvučenim otvorom

 

 

11. Dilatacijska fuga E-forme u istoj ravnini

 

 

12. Dilatacijska fuga V-forme pod kutom

 

 

13. Izvedba kutije za žaluzine

 

 

13.1. Spoj s kutijom za žaluzine

 

 

14. Spoj s neventiliranim kosim krovom

 

 

15. Spoj s ventiliranim kosim krovom

 

 

16. Izvedba atike ili nadozida