Environmental – Social – Governance: Merila ODU

Na pobudo Združenih narodov je skupina institucionalnih investitorjev leta 2006 razvila kriterije ODU z namenom, da podpre odgovorna vlaganja s poudarkom na vse večjem pomenu ekologije, družbene odgovornosti in korporativnega upravljanja.

  • Environmental – trajnostnost

Uprava družbe obravnava vplive na podnebne razmere kot pomemben del korporativne strategije. V tej publikaciji so dokumentirani cilji in projekti, ki so sestavni del korporativne strategije in katerih namen je doseganje merljivih pozitivnih dejavnikov vpliva na podnebne razmere. 

  • Social – družbena odgovornost

FIXIT GRUPPE dosledno izvaja vse veljavne zakone, standarde in delovnopravne predpise. Enakopravnost in ničelna toleranca diskriminacije so pomembni dejavniki naše kadrovske strategije. Delež žensk na vodilnih položajih imamo danes že nad globalno definirano kvoto glede na skupno število zaposlenih.

  • Governance – korporativno upravljanje

Koncern ima Kodeks etičnega vodenja poslov, ki vsebuje učinkovite ukrepe za prepoznavanje in preprečevanje kršenja kartelnega prava. Kodeks se dosledno uporablja v konkretnih situacijah. Upoštevanje Kodeksa je stalno nadzorovano in podprto z internimi organizacijskimi in procesnimi mehanizmi.