Prodajni in dobavni pogoji RÖFIX

1. Definicije in področje uporabe

1.1. Uvodna določila

Splošni pogoji prodaje in dobave blaga RÖFIX d.o.o. (v nadaljevanju: Pogoji) vsebujejo splošna pravila in pogoje, pod katerimi podjetje RÖFIX d.o.o., Cikava 55, 1290 Grosuplje kot prodajalec prodaja in dobavlja blago kupcem na podlagi posameznih pogodb. 

1.2. Uporaba pogojev

Pogoji so sestavni del vsake pogodbe, ki jo prodajalec sklene s kupcem, če je bil kupec s pogoji seznanjen in se uporabljajo za vsa vprašanja, ki niso urejena s posamezno Pogodbo. Šteje se, da je bil kupec s pogoji seznanjen, če se na uporabo pogojev prodajalec sklicuje v ponudbi, ki jo je podal kupcu, ali v drugih dokumentih. Morebitna odstopanja od teh Pogojev in uporaba pogojev druge pogodbene stranke so veljavna le, če so pisno potrjena s strani prodajalca. 

1.3. Pomen izrazov

Poleg izrazov, opredeljenih v posamezni pogodbi, imajo naslednji izrazi in izrazi pomen glede na kontekst:
Cena - predstavlja specifično vrednost blaga, določeno v skladu s temi pogoji.
Prodajalec - je RÖFIX d.o.o., Cikava 55, 1290 Grosuplje, Matična številka: 5921236000, Davčna številka: SI 56384157, ki na podlagi pogodbe prodaja in dostavlja blago kupcu.
Kupec - je vsaka oseba, ki kupi blago od prodajalca na podlagi pogodbe.
Izvajalec - je vsaka oseba, ki uporablja oz. vgrajuje izdelke, ki jih je kupec kupil pri prodajalcu.
Blago - predstavlja vse artikle, ki jih prodaja prodajalec in so predmet prodajnega programa prodajalca.
Pogodba - predstavlja vsak sporazumni dogovor pogodbenih strank, sklenjen v pisni obliki med prodajalcem in kupcem, bodisi s podpisom dokumenta s strani prodajalca in kupca, bodisi z oddajo naročilnice ali kakršnim koli drugim veljavnim sprejemom ponudbe, s katerim kupec sprejme ponudbo prodajalca, na podlagi katere se prodajalec zaveže dobaviti, kupec pa kupi in prevzame blago ter plača ceno, vključno z vsemi posameznimi pogodbami, sklenjenimi med pogodbenima strankama na podlagi že obstoječih pogodb ali preko naročila kupca.

2. Ponudba in sklenitev pogodbe 

2.1. Ponudba prodajalca

Ponudba, ki jo prodajalec da kupcu, ni zavezujoča in se šteje kot vabilo k oddaji ponudbe pod objavljenimi pogoji v smislu določil Obligacijskega zakona (OZ), naročilo, ki ga kupec poda po prejemu ponudbe, pa se šteje za ponudbo v smislu določil OZ. Ponudba prodajalca je zavezujoča le v primeru, če je tako izrecno navedeno v ponudbi. Naknadne spremembe ponudbe so veljavne le v pisni obliki.

2.2. Kako se lahko naročila oddajo in kako se štejejo za sprejeta

Šteje se, da je pogodba sklenjena in ima pravne učinke, ko prodajalec potrdi naročilo kupca, ti pogoji pa so sestavni del sklenjene pogodbe. V primeru, da prodajalčeva potrditev naročila vsebinsko odstopa od kupčevega naročila, se šteje, da je sprememba odobrena, če kupec zoper njo ne vloži pisnega ugovora takoj, najkasneje pa v roku 5 delovnih dni od poslane potrditve naročila.

2.3. Kasnejše spremembe pogodbe

Prodajalec si po sklenitvi pogodbe pridržuje pravico do tehničnih sprememb blaga, kakor tudi do spremembe njihove barve, oblike in teže, ki so v razumnih mejah.

3. Cene in dostava 

3.1. Kako so določene cene in kako se te lahko spremenijo
Vse cene so določene na podlagi tekočih stroškov, taks in drugih dajatev, pri čemer v kupnini ni vključen zakonsko predpisani davek na dodano vrednost (DDV). Vse cene so v EUR.
Prodajalec si pridržuje pravico do zvišanja cene v primeru zvišanja elementov, ki vplivajo na izračun cene (kot so energenti, surovine, gorivo, davki in druge dajatve, valutne spremembe in nadomestila), o čemer mora kupca obvestiti. 

3.2. Roki dobave
Če v ponudbi prodajalca ali v teh pogojih ni drugače določeno, je rok dobave za dostavo blaga do 3 delovne dni, razen: 
– mokri program (barvni) do 5 delovnih dni, 
– plemeniti ometi (barvni) standard do 7 delovnih dni, 
– plemeniti ometi (barvni) po naročilu do 10 delovnih dni. 
Za zagotovitev točnosti dobav, kupec ob naročilu uskladi terminski rok z dobaviteljem.
Za prodajalca velja pridržek pravilne in pravočasne samodejne dobave s strani dobaviteljev prodajalca, kar pomeni, da prodajalec ni odgovoren za zamudo pri dobavi blaga, če je dobavitelj prodajalca zamudil z dobavo. V tem primeru je dolžan prodajalec kupca nemudoma obvestiti o zamudi in razlogu za zamudo.

3.3. Dostava blaga
Prodajalec bo blago dostavil kupcu v skladu z naročilom kupca, navedenim v naročilnici in potrjenim s strani prodajalca, pod pogojem, da ima kupec poravnane obveznosti do prodajalca.

Pri dobavi blaga z dogovorjenim dobavnim rokom kupec nima pravice do zamudnih ali podobnih zahtevkov do prodajalca, razen če je rok bistvena sestavina pogodbe med prodajalcem in kupcem, kar mora biti izrecno navedeno.

Če v potrditvi naročila ali v ceniku ni navedeno drugače, je dostava blaga bruto teže 24 ton ali več brezplačna, pri čemer se prodajalec zavezuje, da bo blago dostavil kupcu na lastne stroške na določenem mestu ob dogovorjeni uri. Cena za dostavo blaga, katerega bruto teža je manjša od 24 ton, je oblikovana po principu "franko tovarna", pri čemer se prodajalec zavezuje, da bo blago dal na voljo kupcu na lokaciji prodajalčevih poslovnih prostorov. V primeru, da prodajalec dostavi blago, katerega bruto teža je manjša od 24 ton, se cena prevoza oblikuje glede na tržne stroške prevoza. V primeru, da kupec blago dobi na paletah, je te dolžan nemudoma vrniti, če pa tega ne stori, je dolžan prodajalcu plačati tržno ceno palet, ki jih ni vrnil.

Če prodajalec brez svoje krivde ne more pravočasno izpolniti svojih obveznosti iz pogodbe, se rok za dostavo kupcu samodejno podaljša za navedeno trajanje objektivne nezmožnosti. Enako velja tudi v primeru, če prodajalec zamuja z dobavo iz razlogov, ki jih ni mogel predvideti ali preprečiti, kamor sodijo primeri višje sile, zastoja proizvodnje, okvare, stavke ali druge izredne okoliščine. V tem primeru je dolžan prodajalec obvestiti kupca o nezmožnosti dobave blaga v prvotno dogovorjenem roku in navede nov rok dobave. Če prodajalec tudi po poslanem zgornjem obvestilu ne dostavi blaga kupcu v ustreznem roku, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe, v tem primeru pa je upravičen do povračila morebitne predhodno plačane kupnine ali njenega dela.

V primeru nezmožnosti izpolnitve s strani prodajalca prenehajo obveznosti obeh pogodbenih strank, prodajalec pa je dolžan o takšni okoliščini brez odlašanja obvestiti kupca.

Če kupec po lastni krivdi odloži prevzem blaga ali krši druge obveznosti iz pogodbe, ima prodajalec poleg pravice do povrnitve vseh dodatnih stroškov pravico do povrnitve škode, ki jo povzroči takšno ravnanje kupca.

4. Plačilni Pogoji 

4.1. Plačilo

Če v ponudbi prodajalca, potrditvi naročila ali pogodbi ni drugače navedeno, je kupec dolžan opraviti avansno plačilo. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko kupnina prispe na dobaviteljev račun. Naslednji dan po izvršitvi plačila začne teči rok za dobavo blaga.

4.2. Zamuda

Če kupec ne plača na dan zapadlosti računa, kadar ni dogovorjeno avansno plačilo, je dolžan plačati prodajalcu zakonske obresti za čas od dneva zapadlosti do dneva plačila celotnega dolgovanega zneska na račun prodajalca po stopnji, ki je 50% višja od zakonskih zamudnih obresti. V primeru, da sta se prodajalec in kupec dogovorila za popust, je kupec upravičen do popusta le v primeru, da kupec pravilno izpolnjuje vse svoje plačilne obveznosti do prodajalca. V kolikor je dogovorjeno obročno odplačevanje in kupec pride v zamudo s plačilom posameznega obroka, preneha veljati dogovorjeni popust in je dolžan kupec plačati ceno blaga brez popusta.

4.3. Pobot 

Pobot medsebojnih terjatev s strani kupca je izrecno izključen, razen v primeru, ko so terjatve kupca pisno potrjene s strani prodajalca ali so s ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo. 

4.4. Pridržek lastninske pravice in uveljavitev pridržka

Prodano blago ostane last prodajalca do poravnave kupnine za celoten račun, ki je bil kupcu izstavljen za prodano blago in do poravnave vseh povezanih stroškov ter zamudnih obresti. Kupec je dolžan poskrbeti, da tretje osebe v času trajanja pridržka lastninske pravice ne morejo razpolagati z blagom, o morebitnem razpolaganju tretjih oseb z blagom v času trajanja pridržka lastninske pravice pa je dolžan nemudoma obvestiti prodajalca. Blago, na katerem ima prodajalec lastninsko pravico na podlagi pridržka, lahko prodajalec kadarkoli odvzame kupcu, če je kupec v zamudi s plačilom za to blago.

5. Nalaganje in raztovarjanje blaga

5.1. Prevoz organizira kupec

V primerih, ko kupec organizira prevoz, mora kupec oz. njegov prevoznik samostojno zagotoviti ustrezno prevozno sredstvo za prevoz tovora (prikolica in druge transportne naprave) ter vse ostalo, kar je potrebna za nalaganje in prevoz blaga. Kupec je odgovoren za pravilno nakladanje in razkladanje ter varen transport in tovor. Prodajalec je v tem primeru dolžan blago pripraviti za nakladanje in zagotoviti najmanj enega zaposlenega in tehnično podporo za nakladanje. Kupec je dolžan preveriti težo blaga pred nakladanjem, v kolikor teža ni razvidna iz pogodbene dokumentacije, je prodajalec dolžan kupcu na njegovo zahtevo sporočiti težo. Kupec ali prejemnik blaga je odgovoren za vso škodo, stroške in kazni, ki nastanejo zaradi preobremenitve, nepravilnega nakladanja ali nezadostnega zavarovanja tovora itd.

5.2. Prevoz organizira prodajalec

V primeru dostave blaga kupcu s strani prodajalca, je kupec dolžan zagotoviti pogoje, ki omogočajo pravočasno in urejeno dostavo blaga z dostavnimi vozili do kraja razkladanja – namembnega kraja, predvsem pa je dolžan zagotoviti prehoden in varen dostop dostavnega vozila. 

5.3. Prevzem blaga in prehod nevarnosti

Blago se šteje za prejeto v trenutku, ko kupec ali prevoznik, ki ga najame kupec, sopodpiše dobavnico, ki jo izda prodajalec. Če prodajalec blago dostavi na dogovorjeno mesto ob dogovorjenem času in na namembnem kraju dostave ni pooblaščene osebe kupca, se šteje, da je blago dostavljeno po dostavi/raztovoru blaga s strani prevoznika.
Tveganje nenamerne izgube ali poškodbe blaga preide na kupca v trenutku, ko je blago izročeno njemu ali osebi, ki jo imenuje ta oseba, ki ni prevoznik, kar velja tako za osebni prevzem blaga kot za dostavo s strani prodajalca. Če je bil prevoznik izbran na predlog kupca, preide nevarnost nenamerne izgube ali poškodbe blaga na stranko v trenutku, ko je blago izročeno prevozniku. Če dostava blaga ni opravljena zaradi kupčeve zamude, preide tveganje nenamerne izgube ali poškodbe blaga na kupca v trenutku, ko kupec zamudi.

5.4. Embalaža
Kupec ne vrača transportne in druge embalaže, razen Euro-palet, pod pogojem, da je popolnoma izpraznjena, čista in suha. Kupec je dolžan embalažo odstraniti na lastne stroške.

6. Pregled blaga, obvestilo o napakah in škoda

6.1. Pregled blaga in vidne napake

Kupec je dolžan prejeto blago nemudoma pregledati na običajen način ali ga dati na pregled takoj, ko je to po rednem poteku stvari mogoče, ter o vidnih napakah nemudoma obvestiti prodajalca, sicer izgubi pravico uveljavljati zahtevke iz naslova vidnih napak. Kadar kupec blago prevzame pri prodajalcu, je dolžan svoje ugovore zaradi vidnih napak nemudoma pisno sporočiti prodajalcu, sicer izgubi pravico, ki mu na tej podlagi pripada. Navedeno velja tudi v primeru, kadar za kupca blago prevzame prevoznik.

6.2. Skrite napake

Kadar se po prevzemu blaga s strani kupca izkaže, da ima blago kakšno napako, ki je ni bilo mogoče odkriti z običajnim pregledom ob prevzemu artikla, je kupec dolžan prodajalca o skriti napaki obvestiti nemudoma po tem, ko napako odkrije, obvestilu pa je dolžan priložiti dokazilo o napaki in po potrebi prodajalcu poslati tudi vzorec blaga z napako.

6.3. Obvestilo o napakah

Obvestilo kupca o napakah mora biti pisno in mora vsebovati jasne podatke o dobavljenem blagu, navedbo dneva dostave blaga in jasen opis napake, če gre za skrito napako pa obvestilo, kdaj je bila napaka odkrita. Kupec mora obstoj napake tudi ustrezno dokumentirati (npr. fotografija, posnetek,…). Kupec mora blago, v zvezi s katerim je prodajalca obvestil o napaki, obdržati in z blagom ne sme na noben način razpolagati, dokler ne prejme odgovora  prodajalca o napaki, v katerem se nahaja tudi navodilo za nadaljnje ravnanje z blagom, če pa kupec blaga ne obdrži, izgubi pravice iz naslova stvarne napake na blagu in odgovarja prodajalcu za nastale stroške.

6.4. Izključitev odgovornosti za napake

V primeru, da je napaka na blagu nastala zaradi nepravilne manipulacije, transporta, nepravilnega skladiščenja blaga ali drugo ravnanje z blagom, ki predstavlja kakršno koli malomarnost ali uporabo in/ali predelavo blaga v nasprotju z njegovim namenom in lastnostmi, navodili prodajalca in drugo dokumentacijo za pravilno hrambo, uporabo, uporabo in obdelavo blaga, kupec ni upravičen uveljavljati zahtevkov iz naslova napak na blagu.

6.5. Rok uporabe blaga in napake

Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pojavijo na blagu po preteku roka uporabnosti blaga, ki je naveden na tehnični dokumentaciji, ki se nanaša na to blago, v nobenem primeru pa ne odgovarja za takšne napake po preteku šestih mesecev od prejema blaga in tudi ne v primeru, če kupec ni obvestil prodajalca o napakah na blagu skladno z določili teh pogojev.

6.6. Ravnanje prodajalca v primeru prejema obvestila o napaki

V primeru, da kupec ni pravočasno obvestil o napaki ali če ne gre za napako, za katero bi bil odgovoren prodajalec, je dolžan prodajalec pisno zavrniti zahtevo kupca. V primeru, da je kupec prodajalca pravočasno obvestil o ugotovljenih vidnih in skritih napakah blaga in ob predpostavki, da lahko kupec uveljavlja pravice iz naslova napak na blagu na podlagi določil teh pogojev, se prodajalec zavezuje odpraviti napake ali zamenjati blago z novim blagom brez napak. Če prodajalec ne more odpraviti napak ali zamenjati blaga, lahko kupec po lastni presoji zahteva sorazmerno znižanje cene ali izjavi, da odstopa od pogodbe. Kupec lahko odstopi od pogodbe le, če je prodajalcu predhodno dal naknadni ustrezen rok za izpolnitev pogodbe.

6.7. Povračilo škode

Odgovornost prodajalca za škodo, povzročeno zaradi pomanjkanja blaga, količinske pomanjkljivosti ali drugih kršitev določil pogodbe, je omejena na dvakratnik zneska blaga z napako. Odgovornost prodajalca za posredno škodo (izgubljeni dobiček, škoda zaradi zamude ipd.) je izključena.

7. Posebnosti posameznih materialov

7.1. Material v silosih

Kupec lahko dobi material v 18 m3 silosu, silos pa lahko uporablja samo za RÖFIX material. Kupec mora zagotoviti dober in varen dostop do mesta postavitve silosa in nadaljnje polnitve silosa, ki ga lahko izvaja le prodajalec oz. iz njegove strani pooblaščena oseba. 

Kupec mora preveriti in zagotoviti ustrezno trdnost tal, glede na to, da lahko silos z materialom tehta cca. 32 t. Ponoči mora biti silos osvetljen. Silos tudi po plačilu materiala ostane v lasti prodajalca.  Pred postavitvijo silosa mora kupec pridobiti dovoljenje lastnika nepremičnine za postavitev, urediti pa mora tudi potreben prostor 2,5×2,5 m ter ustrezen podložni material za postavitev silosa (npr. les). Kot postavitev silosa je mišljena postavitev silosa in silosa s pretočnim mešalcem. Ostala oprema oziroma pribor, kot je električna inštalacija, cevi, idr. ne spada v dobavo silosa.

Ko kupec naroči material v silosu, bo prodajalec v prvem roku dobave najprej dostavil silos, nato pa v drugem roku dobave silos napolnil še z materialom. Najmanjša količina naročanja materiala v silosu je 20 ton, če ni drugače dogovorjeno. Prestavitve silosov prodajalec zaračunava po veljavnem ceniku, in sicer 100,00 EUR po postavitvi ali prestavitvi. Silos lahko prestavi le prodajalec oz. z njegove strani pooblaščena tretja oseba. Prodajalec lahko v primeru, da se silos ne uporablja več kot 15 dni, zaračuna stojnino silosa skladno z veljavnim cenikom.
Za postavitev in uporabo silosa odgovarja kupec, tudi če ga prevzame tretja oseba (npr. lastnik objeta, drug izvajalec, itd.) 

Kupec odgovarja tudi za nastalo škodo, ki bi pri uporabi silosa nastala tretji osebi. Odgovornost kupca začne teči s postavitvijo silosa na gradbišču in traja do naložitve silosa na vozilo prodajalca za prevoz silosov. 

Kupec je dolžan po zaključku uporabe silosa izvesti zaključno čiščenje silosa in opreme. Če tega kupec ne izpolni, silos na stroške kupca očisti prodajalec. V primeru, da zaradi tega, ker kupec ni očistil silosa, povzroči prodajalcu zastoj ali okvaro silosa oziroma silomata, je dolžan kupec prodajalcu povrniti vso nastalo škodo.

Prodajalec obdrži posest na silosu in ostali opremi, ki jo da v uporabo kupcu in lahko v primeru neplačila, zamude s plačilom ali nedovoljenega ravnanja s silosom ta silos kadarkoli odpelje, brez da bi za to potreboval soglasje kupca.

7.2. Izolacijski materiali

Dobava izolacijskih materialov (EPS, mineralna volna,…) se izvaja po posebnih pogojih, ki so predmet posebne ponudbe oziroma po pogojih, ki jih dobavitelj in kupec uskladita v pisnem dogovoru, ki zajemajo cene, pariteto ter druge obvezne pogoje. Prevoz izolacijskih materialov se obračunava posebej.

7.3. Barve

Pri naknadnih naročilih barv ali zaključnih ometov mora kupec obvezno navesti datum prvotnega naročila, številko barvnega odtenka ter številko serije, sicer lahko pride do manjših odstopanj v barvnih odtenkih, ki niso predmet reklamacije. Če teh podatkov kupec ne navede, se šteje, da gre za barvo aktualne serije, ki jo prodaja prodajalec. Kupec je opozorjen, da lahko prodajalec popolnoma enak barvni odtenek zagotovi samo znotraj iste proizvodne serije. Pred nanosom barve ali zaključnega ometa mora kupec oz. oseba, ki izvaja barvanje, preveriti ustreznost barvnega odtenka. 

Kupec je opozorjen, da v skladu s splošnimi smernicami ter priporočili prodajalca uporaba temnih zaključnih slojev (z vrednostjo odboja sončeve svetlobe HBW < 25 odstotkov) ni priporočljiva. Opomba: za temnejše barve fasadnih sistemov prodajalec nudi poseben sistem SycoTec®.

8. Kakovost in Garancija 

8.1. Informacije o standardih kakovosti gradbenega materiala

Kakovost in količine blaga so navedene v veljavnih tehničnih listih in varnostnih listih. Natančna navodila o uporabi so na embalaži, tehničnih listih posameznih proizvodov ter v katalogu proizvodov RÖFIX. Vse navedene porabe materialov so okvirne in nezavezujoče. Dejanska poraba materiala je odvisna od podlage ter načina obdelave oz. dela z materialom.

8.2. Omejitve

Tehnične informacije in tehnični listi, pa tudi aplikacijsko-tehnične izjave/navodila za proizvode, ki jih prodaja prodajalec, temeljijo na splošno priznanem stanju trenutne tehnike in vrednostih iz dosedanjih praktičnih izkušenj. Kljub skrbni izdelavi navedenega prodajalec ne prevzemamo jamstva za pravilnost, popolnost, kakovost in aktualnost tehnične dokumentacije in informacij. Kupec je sam dolžan preveriti ustreznost proizvodov in silosne/strojne  tehnike za konkreten namen uporabe v okviru individualnih pogojev objekta in pogojev na gradbišču. Pri obarvanih zaključnih ometih lahko pride do odstopanja barve. Na barvni karti so barvni vzorci na papirju, obarvan zaključni omet ima lahko zaradi različne zrnavosti drugačno barvno nianso.

Kupec oziroma izvajalec mora izdelke uporabljati z vso skrbnostjo in dosledno v skladu z navodili prodajalca oziroma proizvajalca in navodilih za uporabo, ki so na voljo na embalaži, na tehničnih listih, v katalogu RÖFIX in na spletni strani prodajalca roefix.com. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil.

8.3. Pogoje garancije in možne izključitve iz garancije

Prodajalec jamči za kvaliteto proizvodov skladno z navodili in ostalo dokumentacijo, če so ti uporabljeni v skladu z navodili proizvajalca. Ugovori kupca v zvezi s kvaliteto vgrajenih materialov in uveljavljanje garancije na vgrajene materiale niso možni v naslednjih primerih:
- v primerih kupčevega nedovoljenega posega v materiale in njihovo sestavo;
- pri delu z materiali, ki niso v skladu z navodili proizvajalca;
- v primerih, ko se blago vgrajuje v kateri koli kombinaciji z izdelki drugih proizvajalcev gradbenih materialov;

Prodajalec prav tako ne odgovarja za neustreznost dobavljenih materialov v naslednjih primerih:

- v primeru, da je kupec naročil napačno blago; 
- v primeru odstopanja barvne nianse zaključnih ometov in barv pri naknadnih naročilih;
- v primeru odstopanja barvne nianse zaključnih ometov in barv od vzorcev;
- v primeru napačne ocene potrebnih količin oziroma porabe materiala; 
- v primeru naravnih procesov delovanja materialov, kot je npr. staranje;
- v primeru drugih izrednih okoliščin.

8.4. Uveljavljanje garancije

V primeru uveljavljanja garancije mora kupec prodajalcu predhodno posredovati dokumente (dobavnice, račune, potrdila o plačilu ter druge dokumente) in ostale dokaze, ki nedvoumno dokazujejo nakup/vgradnjo RÖFIX sistemov. Uveljavljanje garancij pri termoizolacijskih sistemih/fasadnih sistemih je možno samo v primeru vgradnje katerega koli RÖFIX fasadnega sistema, za uporabo posameznih materialov oziroma komponent fasadnega sistema uveljavljanje garancij ni možno.

9.  Vračilo blaga 

9.1. Postopek za vračila blagaž


Vračilo obarvanih zaključnih ometov in barv ni možno. Ostalo blago je ob pisnem soglasju dobavitelja mogoče vrniti, vendar le v primeru nepoškodovane embalaže in nepoškodovanega blaga ter da blago ni starejše od 6 tednov. Od vrednosti vrnjenega blaga prodajalec odbije 30 % zneska za stroške manipulacije.

10. Ostala določila

10.1. Pravice intelektualne lastnine

Vsi modeli, profili, načrti, listi s standardnimi specifikacijami, ilustracije, risbe, izračuni in drugi materiali, ki jih zagotovi prodajalec, so njegova intelektualna lastnina in so namenjeni le kupcu, ki jih brez njegovega predhodnega pisnega soglasja ne smejo dati na voljo tretji osebi, uporablja pa jih lahko le za namen, za katerega so bili dani.

10.2. Svetovalne storitve

Vse svetovalne in dodatne storitve, opravljene v okviru prodaje blaga oz. dobav blaga so brezplačne in ne predstavljajo niti zagotovila niti posebne ločene pogodbe. Kupec potrjuje, da so te storitve le svetovalne narave in je v odnosu do svojega kupca sam odgovoren za vse svetovalne ali druge dodatne storitve, prodajalec pa za te brezplačne storitve ne prevzema nobene odgovornosti, ki je za prodajalca v celoti izključena.

10.3. Skrbnost kupca

Kupec je dolžan za vse naprave, ki so last dobavitelja in jih ima v uporabi, skrbeti kot dober gospodarstvenik. Vse poškodbe in okvare je dolžan takoj sporočiti dobavitelju. Strošek odprave poškodb in okvar nosi kupec.

10.4. Vzorci
 

Če želi kupec predhodno prejeti vzorce, jih je dolžan plačati po ceni iz cenika, če ni drugačnega dogovora. Najmanjša količina za vzorce zaključnih ometov je 5 kg in za barve 2 l.

10.5. Pisna komunikacija

Kadar je v teh pogojih navedeno, da je dolžna ena stranka drugo stranko pisno obvestiti, se kot pisno obvestilo šteje tudi obvestilo, ki je poslano iz elektronske pošte ene stranke, na elektronsko pošto druge stranke.

10.6. Veljavno pravo in reševanje sporov
 

Vsa razmerja, za katera veljajo ti splošni pogoji, se presojajo po pravu Republike Slovenije. Za reševanje sporov, ki izhajajo iz pogodb, za katere se uporabljajo ta splošna pravila, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10.7. Nasprotje določil in salvatorična klavzula

V primeru nasprotja med določili pogodbe in določili Pogojev se uporabljajo določila pogodbe. Ugotovitev ene od določb teh Splošnih pogojev za neveljavno ne vpliva na veljavnost ostalih določb Splošnih pogojev. Pogodbeni stranki bosta nično določbo nadomestili z veljavno določbo, ki bo v največji možni meri omogočala uresničitev gospodarskega namena pogodbe, ki se je želela doseči z nično določbo OU.

10.8. Odpoved pogodbe

Prodajalec lahko s pisnim obvestilom kupcu enostransko prekine pogodbo s takojšnjim učinkom v naslednjih primerih:

- če je račun kupca blokiran;
- če kupec nima računa v Republiki Sloveniji;
- če je zoper kupca uveden insolvenčni postopek, postopek likvidacije ali če je zoper kupca začet postopek izbrisa ne glede na razlog;
- v drugih primerih, ki jih določajo ta splošna pravila in predpisi.

10.9. Določbe o veljavnosti pogojev

Ti splošni pogoji veljajo od 15.02.2024 in veljajo do spremembe. Objavljeni so v katalogu izdelkov RÖFIX in na spletnih straneh roefix.com.