Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri

RÖFIX d.o.o. Slovenija
Facebook – nagradna igra


ORGANIZATOR
1. Člen

Organizator nagradne igre: RÖFIX d.o.o. Slovenija, Cikava 55, 1290 Grosuplje, davčna številka 56384157 (v nadaljevanju organizator).


NAMEN
2. Člen

Namen nagradne igre je v promocijske namene organizatorja in poteka izključno na Facebook strani organizatorja.


PRAVICA DO SODELOVANJA
3. Člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so polnoletne in s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.


PRAVILA NAGRADNE IGRE
4. Člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji in pravili sodelovanja, se z njimi strinjajo in jih sprejemajo.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
- udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja
- je udeleženec kršil pravila i pogoje sodelovanja v nagradni igri
- udeleženec ne želi izpolniti obveznosti na Facebook profilu ali jih ni izpolnil pravočasno
V primeru ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.


TRAJANJE NAGRADNE IGRE
5. Člen

Nagradna igra bo potekala od petka, 1. julija 2022 do četrtka, 14. julija 2022 do 24.00 ure. Žrebanje bo v petek, 15.7.2022 z uporabo računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov.
Nagrajenec bo objavljen na Facebook profilu organizatorja v obliki komentarja.
Nagrajenec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
V zasebnem sporočilu mora sodelujoči navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek, naslov bivanja, telefonsko številko. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova elektronske pošte ali napačnih imen. Nadaljnja komunikacija bo po elektronski poti. Prav tako bo po elektronski poti prejel potrdili o nagradi najkasneje teden dni po zaključku nagradne igre. Obveznost nagrajenca je izkazati identiteto z osebno izkaznico.
Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh pravil ni mogoča.


NAGRADA
6. Člen

Nagrada je 5x RÖFIX plažna brisača


PREVZEM NAGRADE
7. Člen

Nagrajenec bo nagrado prejel v roku do 45 dni po pošti na naslov, ki ga je navedel v sporočilu Facebook strani organizatorja.
Izplačilo nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava nagrade ni mogoče.


PREKINITEV IGRE ALI SPREMEMBA SPLOŠNIH DOLOČIL
8. Člen

Organizator lahko igro kadarkoli prekine ali spremeni splošne pogoje nagradne igre, o čemer na primeren način obvesti sodelujoče v nagradni igri.


ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
9. Člen

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje aplikacije in/ali družbenega omrežja Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade,
- tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij z zvezi z igro, vključeno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Facebook strani RÖFIX in pi uporabi igre, v primeru, da niso nastale po krivdi organizatorja.
Organizator si pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni govor, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.


VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
10.člen

Organizator RÖFIX d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.


DRUGE DOLOČBE
11.člen

Organizator izjavlja, da nagradno igro organizira sam, ter da nagradna igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Facebooka. Facebook nima nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v nagradni igri.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook profilu.


Grosuplje, 30.06.2022
RÖFIX d.o.o., Slovenija

Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri
pdf
476 KB